วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เริ่มเรียน EXCEL 2

การใช้สูตรในการคำนวณ 
                โปรแกรม Microsoft Excel 2007   เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณ โดยมีเครื่องมือให้ใช้มากมาย ทั้งในรูปของสูตรหรือฟังก์ชันสามารถใช้ในรูปแบบอัตโนมัติ หรือสามารถกำหนดให้ด้วยตนเอง โดยที่สูตรเราจะหมายถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ  เชื่อมข้อความและการอ้างอิง เช่น การบวก ลบ คูณ หาร  เป็นต้น ส่วนฟังก์ชัน เราจะหมายถึง คำสั่งสำเร็จรูปที่ใช้ในการคำนวณ เช่น  Sum Average Min Max ฯลฯ
   ชนิดของสูตร
                      โปรแกรม Microsoft Excel 2003 แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ
1.      สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula)
เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่างสูตร
+
บวก
=40 + 10  จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 50
-
ลบ
= 40 – 10  จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  30
*
คูณ
=40*2        จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  80
/
หาร
=  40/2       จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ   20
%
เปอร์เซ็นต์
=  40%       จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  0.4
^
ยกกำลัง
=40^2        จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1600
2.      สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparision Formula)
เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่างสูตร
=
เท่ากับ
= 40=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False
>
มากกว่า
=40>30    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  True
<
น้อยกว่า
=40<30     จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False
>=
มากกว่าหรือเท่ากับ
=40>=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ True
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
=40<=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False
< >
ไม่เท่ากับ
40< >40    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False
3.เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula)
เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่างสูตร
&
เชื่อมหรือนำคำสองคำมาต่อกันให้เกิดค่า ข้อความต่อเนื่องที่เป็นค่าเดียวกัน
=STORY&BOARD จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  STORYBOARD
  4.    สูตรในการอ้างอิง (Text Formula)
เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่างสูตร
: (Colon)
เว้นวรรค (Insection)
, (Comma)
บอกช่วงของข้อมูล
กำหนดพื้นที่ทับกัน 2 ช่วงเอาข้อมูลทั้ง 2 ช่วงมาเชื่อมต่อกัน
=(B1:B5)
=SUM(B1:C1 D1:E5)
=Sum(C1:C5,D7:D8)
ขั้นตอนการคำนวณด้วยตาราง
    1.  
การกำหนดเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์โดยการเลื่อนตัวชี้เซลล์นั้นแล้วคลิก
        
2.  ใส่สูตรเข้าในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย =             
ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ
ลำดับ
เครื่องหมาย
รายละเอียด
1
(  )
วงเล็บ
2
^
ยกกำลัง
3
* และ /
คูณและหาร
4
+  และ  -
บวกและลบ
5
&
ตัวเชื่อม
6
=,<,<=
เท่ากับ น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ
7
> ,>=, < >
มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ  ไม่เท่ากับ
หมายเหตุ   การทำงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน จะคำนวณจากซ้ายไปขวาตามลำดับ
ตัวอย่างการคำนวณ
 
รูปภาพปสดงตัวอย่าง การใช้สูตรในการคำนวณ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใส่สูตร
          1.  สูตรที่ใส่ในเซลล์จะปรากฏให้เห็นในแถบสูตร
                 
  2.  ค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรจะปรากฏในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์
                    
3.  กรณีที่มีนิพจน์หลายเครื่องหมายจะทำงานตามลำดับเครื่องหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น