วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปวส เน้อจ๊ะ


 
โลโก้  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
สรุปใบงาน
1. สป2 ประวัติส่วนตัว
2. สป2 บัตรเชิญ งานไหว้ครู
3. สป3 แผ่นพับ เลือกตั้ง
          ใบปลิว วันเข้าพรรษา
4. สป4 ใบปลิว เปิดร้าน
           แผ่นพับ เปิดร้าน
5. สป5 จดหมายเวียน เอางาน สป2 ไหว้ครูมาทำ
    - เอกสารหลัก
    - รายชื่อ
    - จดหมายเวียน
6. สป 6 บัตรอวยพร ขนาด A4 แบ่ง 8
    - เอกสารหลัก
    - รายชื่อ
    - จดหมายเวียน
7. รายงาน เรื่อง
8. หลักฐานการส่งไฟล์งาน ได้จาก โฟลเดอร์เมล์ตนเอง
 
 

จัดทำโดย

นายโชติพงศ์ เตสุปะ
รหัส 5431010005
ปวส 1 ชยA

เสนอ
ครูอโณทัย เชี่ยวชาญ

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ รหัส 3000-0201
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
กระทรวงศึกษาธิการ
ใบงานที่ 1 เรื่อง ประวัติส่วนตัว  (สป3)
ใบงานที่ 1 ประวัติส่วนตัว (สป2)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำประวัติส่วนตัวที่มีรูปและตารางประวัติการศึกษา

งานที่มอบหมาย
          ทำประวัติส่วนตัวตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแนบรูปบนไฟล์งาน และงานส่งงานชิ้นนี้ไปที่ e-mail ของผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เอกสารใหม่
          3. พิมพ์ตามหัวข้อต่างๆ 14 หัวข้อ
          4. แทรกรูปภาพ
          5. แทรกตารางประวัติการศึกษาในหัวข้อที่ 12
ดังรูป
คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้ (เขียนด้วยตนเอง จะได้จำ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          ทำประวัติส่วนตัวโดยมีรูปภาพในไฟล์และ มีการรายงานประวัติการศึกษาอยู่ในรูปตาราง

การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          นำเป็นเอกสารประกอบในการสมัครงานได้
ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มีสองแผ่น
ใบงานที่ 2 เรื่อง ทำบัตรเชิญ  (สป3)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำบัตรเชิญ ตกแต่งการ์ดโดยใช้คำสั่งใน Ms Word

งานที่มอบหมาย
          ทำการ์ดเชิญมางานวันครู พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 บนการ์ดขนาด A4 พับครึ่ง (ดังนั้นในกระดาษ A4 จะได้การ์ด 2 ใบ) โดยใช้คำสั่งต่างๆ ที่เรียนมาในสัปดาห์ที่ 3 นำมาใช้ในการตกแต่งการ์ด ส่งชิ้นงานนี้ไปที่ e-mail ของผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เอกสารใหม่
          3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
          4. ตกแต่งเอกสาร ด้วยรูปภาพ อักษรศิลป์ กล่องข้อความ     
ดังรูป

คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           
ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          ทำการ์ด ตกแต่งงานใน Ms Word ได้
การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          ทำบัตรเชิญ ตกแต่งเอกสารให้สวยงามน่าสนใจได้

ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มีหนึ่งหน้าสองภาพ
ใบงานที่ 3 เรื่อง ใบปลิว  (สป3)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำใบปลิว

งานที่มอบหมาย
          ทำใบปลิวเกี่ยวกับการขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่งชิ้นงานถึง e-mail ผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เอกสารใหม่
          3. พิมพ์ตามหัวข้อตามที่ต้องการ
          4. ตกแต่งเอกสาร โดยการแทรกรูปภาพ แทรกรูปแบบ และอื่นๆ ตามต้องการ
ดังรูป

คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          ทำใบปลิว สามารถทำการตกแต่งเอกสารให้คล่องขึ้น

การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          สามารถนำไปทำกับร้านตัวเองได้

ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มีหนึ่งหน้า
ใบงานที่ 4 เรื่อง แผ่นพับ  (สป4)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำแผ่นพับ

งานที่มอบหมาย
          ทำแผ่นพับเกี่ยวกับงานอาชีพ เช่น ร้านให้บริการ หรือร้านค้า ส่งชิ้นงานถึง e-mail ผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เอกสารใหม่
          3. พิมพ์ตามหัวข้อตามที่ต้องการ
          4. ตกแต่งเอกสาร โดยการแทรกรูปภาพ แทรกรูปแบบ และอื่นๆ ตามต้องการ
ดังรูป

คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           
ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          ทำแผ่นพับ สามารถทำการตกแต่งเอกสารให้คล่องขึ้น

การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          สามารถนำไปโฆษณากับร้านตัวเอง

ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มีสองหน้า
ใบงานที่ 5 เรื่อง การทำจดหมายเวียน  (สป5)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำจดหมายเวียน

งานที่มอบหมาย
          ทำจดหมายเวียน โดยนำงานจากสัปดาห์ที่ 2 มาใช้งาน (เป็นการทำบัตรเชิญมางานวันไหว้ครู)  ส่งชิ้นงานถึง e-mail ผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เปิดเอกสารใน สัปดาห์ที่ 2 มาใช้งาน บันทึกเป็น เอกสารหลัก
          3. เปิดเอกสารใหม่ สร้างรายชื่อ 5 รายชื่อ บันทึกเป็น รายชื่อ
          4. ไฟล์เอกสารหลักนำมาใช้งาน โดยการใช้คำสั่งการทำจดหมายเวียน
          5. ได้เอกสารใหม่ตามที่ต้องการเป็นจดหมายเวียน

ดังรูป
รายชื่ออยู่ในรูปตาราง
เอกสารหลักที่ใช้คำสั่งผสานแล้ว
ได้จดหมายเวียน

คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           
ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          สามารถทำบัตรเชิญได้

การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          สามารถนำไปใช้ในเรื่องป้าย ซอง ใบประกาศ

ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มี 3 ไฟล์
ใบงานที่ 6 เรื่อง การทำจดหมายเวียน  (สป6)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำจดหมายเวียน

งานที่มอบหมาย
          ทำป้ายชื่อ ขนาด A4 พับ 4  ส่งชิ้นงานถึง e-mail ผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เปิดเอกสารใหม่ สร้างเอกสารให้สวยงามอยู่ในรูปป้ายชื่อ  บันทึกเป็น เอกสารหลัก
          3. เปิดเอกสารใหม่ สร้างรายชื่อ 5 รายชื่อ บันทึกเป็น รายชื่อ
          4. ไฟล์เอกสารหลักนำมาใช้งาน โดยการใช้คำสั่งการทำจดหมายเวียน
          5. ได้เอกสารใหม่ตามที่ต้องการเป็นจดหมายเวียน

ดังรูป
รายชื่ออยู่ในรูปตาราง
เอกสารหลักที่ใช้คำสั่งผสานแล้วได้จดหมายเวียน


คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          สามารถทำบัตรเชิญได้

การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          สามารถนำไปใช้ในเรื่องป้าย ซอง ใบประกาศ

ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มี 3 ไฟล์ใบงานที่ 7 เรื่อง การทำรายงาน  (สป8)
วัตถุประสงค์
          สามารถใช้ไมโครซอฟเวิร์ดในการทำรายงาน

งานที่มอบหมาย
          ทำรายงานตามที่กำหนดไว้ แล้วส่งชิ้นงานในรูปเล่มก่อนเข้าสอบปฏิบัติ  ส่งชิ้นงานถึง e-mail ผู้สอน และเตรียมสรุปใบงานส่งในสัปดาห์ที่ 7

ขั้นตอนการทำใบงาน
          1. ใช้งาน Ms Word
          2. เปิดเอกสารใหม่ใช้งานตั้งค่าหน้ากระดาษ และใช้ฟอนต์ ตามที่กำหนดไว้
          3. คัดลอกข้อมูลที่ได้ค้นมาจากเวบไชด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 เวบ
          4. ตกแต่งเอกสาร โดยการจัดตัวหนังสือ จัดย่อหน้า จัดระยะห่างระหว่างบรรทัดให้เรียบร้อย
          5. ได้เอกสารใหม่ตามที่ต้องการเป็นรายงาน
รายงานประกอบด้วย ปกหน้า คำนำ สารบัญ (สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ) เอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม ได้จากรายชื่อเวบไชด์ที่คัดลอกมา)

ดังรูป
คำสั่งที่ใช้ในใบงานนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           
ประโยชน์ที่ได้รับจากใบงานนี้
          สามารถทำรายงานได้

การนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ (ในชีวิตประจำวัน)
          สามารถนำไปใช้ในการพิมพ์งาน การทำรายงาน การทำบันทึกเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

ผลการปฏิบัติงานตามแนบ มี 1 ไฟล์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น